در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
Periodontal Hand Scaler - اسکیلر دستی پریودونتال

اسکیلر دستی پریودونتال مدسی

54,000 تومان
Miller bone file - بون فایل میلر

بون فایل میلر مدسی

70,000 تومان
Periodontal Probe - پروب پریودونتال

پروب پریودونتال مدسی

50,000 تومان
Orban gingivectomy knife - چاقوی ژنژیوکتومی اوربن

چاقوی ژنژیوکتومی اوربن مدسی

110,000 تومان
Scalpel blade handle no. 3 - دسته بیستوری شماره 3

دسته بیستوری شماره 3 مدسی

50,000 تومان
Periotome Kit - کیت پریوتوم

کیت پریوتوم مدسی

344,000 تومان
Tissue Tweezers - پنس نسج

پنس نسج مدسی

54,000 تومان
Gracey periodontal curette - کورت پریودونتال گریسی

کورت پریودونتال گریسی مدسی

140,000 تومان
Gracey periodontal curette set - ست کورت پریودونتال گریسی

ست کورت پریودونتال گریسی مدسی

1,160,000 تومان
1