در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
Kocher retractor - رتراکتور کوخر

رتراکتور کوخر مدسی

78,000 تومان
Scalpel Blade handle no.4 - دسته بیستوری شماره 4

دسته بیستوری شماره 4 مدسی

50,000 تومان
Scalpel blade remover plier - پلایر جداکننده تیغه از دسته بیستوری

پلایر جداکننده تیغه از دسته بیستوری مدسی

116,000 تومان
Bone scoop and spatula - اسپاتول و اسکوپ استخوان

اسپاتول و اسکوپ استخوان مدسی

53,000 تومان
Miller bone file - بون فایل میلر

بون فایل میلر مدسی

70,000 تومان
Periodontal Probe - پروب پریودونتال

پروب پریودونتال مدسی

50,000 تومان
Backhaus Plier - پنس شان بکهاوس

پنس شان بکهاوس مدسی

54,000 تومان
Orban gingivectomy knife - چاقوی ژنژیوکتومی اوربن

چاقوی ژنژیوکتومی اوربن مدسی

110,000 تومان
Scalpel blade handle no. 3 - دسته بیستوری شماره 3

دسته بیستوری شماره 3 مدسی

50,000 تومان
Periotome Kit - کیت پریوتوم

کیت پریوتوم مدسی

344,000 تومان
MAYO surgical scissors - قیچی جراحی مایو

قیچی جراحی مایو مدسی

70,000 تومان
Castroviejo needle holder curvved - سوزنگیر کاستروویهو خمیده

سوزنگیر کاستروویهو خمیده مدسی

354,000 تومان
Bone Chisel - چیزل استخوان

چیزل استخوان مدسی

110,000 تومان
Tissue Tweezers - پنس نسج

پنس نسج مدسی

54,000 تومان
Sternberg retractor - رتراکتور استرنبرگ

رتراکتور استرنبرگ مدسی

78,000 تومان
Halstead-Mosquito hemostate plier- straight - پنس هموستات هالستد ماسکیتو- مستقیم

پنس هموستات هالستد ماسکیتو- مستقیم مدسی

60,000 تومان
Middeldorpf Retractor - رتراکتور میدلدورف

رتراکتور میدلدورف مدسی

78,000 تومان
Willinger bone Curette - کورت استخوان قاشقی ویلینگر

کورت استخوان قاشقی ویلینگر مدسی

50,000 تومان
Hemingway bone curette - کورت استخوان قاشقی همینگوی

کورت استخوان قاشقی همینگوی مدسی

56,000 تومان
Lucas Bone Curette - کورت استخوان لوکاس

کورت استخوان لوکاس مدسی

50,000 تومان
Bone injector - انژکتور استخوان

انژکتور استخوان مدسی

104,000 تومان
1