در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
 - محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت-گالن 4 لیتری

محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت-گالن 4 لیتری آسیا شیمی طب

142,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت- بطری 1 لیتری

محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت- بطری 1 لیتری آسیا شیمی طب

37,200 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت- بطری 500 میلی لیتری

محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت- بطری 500 میلی لیتری آسیا شیمی طب

19,800 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-یک لیتری

محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-یک لیتری آسیا شیمی طب

142,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-4 لیتری

محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-4 لیتری آسیا شیمی طب

520,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-250 میلی لیتری

محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-250 میلی لیتری آسیا شیمی طب

41,500 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن-4لیتری

محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن-4لیتری آسیا شیمی طب

225,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن-500 میلی لیتری

محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن-500 میلی لیتری آسیا شیمی طب

29,500 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن اسپری-1 لیتری

محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن اسپری-1 لیتری آسیا شیمی طب

52,500 تومان
1