در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
HYGENIC  
Hygenic Gutta Percha Points 4 or 6% tapered top color - کن گوتاپرکا هایژنیک تقارب 4 یا 6 درصد تاپ کالر

کن گوتاپرکا هایژنیک تقارب 4 یا 6 درصد تاپ کالر هایژنیک

9,600 تومان
Hygenic Gutta Percha Points Standard Top Color - کن گوتاپرکا هایژنیک استاندارد تاپ کالر

کن گوتاپرکا هایژنیک استاندارد تاپ کالر هایژنیک

9,600 تومان
Hygenic Gutta Percha Points non-Standard  - کن گوتاپرکا هایژنیک نان-استاندارد

کن گوتاپرکا هایژنیک نان-استاندارد هایژنیک

9,600 تومان