در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
DENTSPLY MAILLEFER  
PLUGGER - پلاگر دستی

پلاگر دستی دنتسپلای مایلیفر

150,000 تومان
MINI-ENDO-BLOC - مینی-اندو-بلاک

مینی-اندو-بلاک دنتسپلای مایلیفر

120,000 تومان
PEESO REAMER - دریل پیزو ریمر

دریل پیزو ریمر دنتسپلای مایلیفر

110,000 تومان
GATES GLIDDEN DRILL - دریل گیتس گلیدن

دریل گیتس گلیدن دنتسپلای مایلیفر

110,000 تومان
FINGER SPREADER - فینگر اسپریدر

فینگر اسپریدر دنتسپلای مایلیفر

58,000 تومان
FINGER SPREADER NITI - فینگر اسپریدر نیتی

فینگر اسپریدر نیتی دنتسپلای مایلیفر

68,000 تومان
FINGER PLUGGER - فینگر پلاگر

فینگر پلاگر دنتسپلای مایلیفر

68,000 تومان
ENDO-STAND - اندو استند

اندو استند دنتسپلای مایلیفر

120,000 تومان
CAVITY ACCESS Z - ست کویتی اکسس

ست کویتی اکسس دنتسپلای مایلیفر

180,000 تومان
K FILE - کا فایل

کا فایل دنتسپلای مایلیفر

21,000 تومان
K-FLEXOFILE - کا فلکسو فایل

کا فلکسو فایل دنتسپلای مایلیفر

21,000 تومان
NiTiFlex hand file - فایل دستی نیتی فلکس

فایل دستی نیتی فلکس دنتسپلای مایلیفر

65,000 تومان
Hedstroem hand file - فایل دستی هداستروم

فایل دستی هداستروم دنتسپلای مایلیفر

21,000 تومان
Handy Lentulo - لنتولوی دستی

لنتولوی دستی دنتسپلای مایلیفر

74,000 تومان
Spreader A 4 pcs - اسپریدر دستی 4عددی

اسپریدر دستی 4عددی دنتسپلای مایلیفر

240,000 تومان
Heat-Carrier Plugger 4 pcs - هیت کریر پلاگر 4 عددی

هیت کریر پلاگر 4 عددی دنتسپلای مایلیفر

480,000 تومان