در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
DENTSPLY MAILLEFER  
PLUGGER - پلاگر دستی

پلاگر دستی دنتسپلای مایلیفر

250,000 تومان
PEESO REAMER - دریل پیزو ریمر

دریل پیزو ریمر دنتسپلای مایلیفر

132,000 تومان
GATES GLIDDEN DRILL - دریل گیتس گلیدن

دریل گیتس گلیدن دنتسپلای مایلیفر

132,000 تومان
FINGER SPREADER - فینگر اسپریدر

فینگر اسپریدر دنتسپلای مایلیفر

76,000 تومان
FINGER SPREADER NITI - فینگر اسپریدر نیتی

فینگر اسپریدر نیتی دنتسپلای مایلیفر

88,000 تومان
FINGER PLUGGER - فینگر پلاگر

فینگر پلاگر دنتسپلای مایلیفر

88,000 تومان
ENDO-STAND - اندو استند

اندو استند دنتسپلای مایلیفر

156,000 تومان
CAVITY ACCESS Z - ست کویتی اکسس

ست کویتی اکسس دنتسپلای مایلیفر

270,000 تومان
K FILE - کا فایل

کا فایل دنتسپلای مایلیفر

28,000 تومان
NiTiFlex hand file - فایل دستی نیتی فلکس

فایل دستی نیتی فلکس دنتسپلای مایلیفر

85,000 تومان
Hedstroem hand file - فایل دستی هداستروم

فایل دستی هداستروم دنتسپلای مایلیفر

28,000 تومان
Handy Lentulo - لنتولوی دستی

لنتولوی دستی دنتسپلای مایلیفر

104,000 تومان
Spreader A 4 pcs - اسپریدر دستی 4عددی

اسپریدر دستی 4عددی دنتسپلای مایلیفر

340,000 تومان
Heat-Carrier Plugger 4 pcs - هیت کریر پلاگر 4 عددی

هیت کریر پلاگر 4 عددی دنتسپلای مایلیفر

700,000 تومان